Vi utvecklar er verksamhet med
professionell kommunikation
per telefon och e-post

 

telefon-och-brev
Profitel grundades 1995 och har sedan dess utvecklats till att bli ett av Sveriges ledande oberoende kunskaps- och undersökningsföretag inom området kommunikation och kundservice per telefon och e-post. Vi verkar över hela landet och har välkända uppdragsgivare inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

 

Vi har vårt ursprung i telekom– och kundservicemarknaden och utgår från en helhetssyn där människa, teknik och ekonomi samverkar. Förutsättningen för alla verksamheter är att människor kommer i kontakt med varandra. Insikten om detta och att det är självaste upplevelsen av kundmötet per telefon och e-post som är det viktigaste och mest affärskritiska är basen i vår framgångsrika modell och koncept.

 

Vår mångåriga erfarenhet har utvecklat våra tjänster. Vi hjälper företag och organisationer att ta reda på hur väl de tar hand om sina kontakter per telefon och e-post och hur de kan utveckla detta för att kunna erbjuda bättre service, högre tillgänglighet och bli mer konkurrenskraftiga. Dessutom bidrar vi till att på ett positivt sätt öka effektiviteten och lönsamheten i organisationen.

 


Integritetspolicy

 

Parter och ansvar för behandlingen av personuppgifter

 

Profitel AB, 556551-6969, Almekärrsvägen 11, 443 39 Lerum, är leverantör av undersökningstjänster för telefoni och epost och av ett webbaserat program för insamling av frågeformulärssvar. Eftersom vi alltid har en extern uppdragsgivare är vi personuppgiftsbiträde alternativt underbiträde för behandling av personuppgifter och har då ansvar för organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifter är den organisation som vi erhåller uppgifterna från för att utföra vårt uppdrag.

 

Vilken typ av data behandlar vi?

 

Vi behandlar två olika typer av data:

  • Namn, telefonnummer, epostadresser och organisationstillhörigheter för anställda i svenska organisationer (företrädelsevis kommuner).

  • Uppgifter relaterade till hälsa och livsstil i två projekt rörande forskning och produktutveckling.

 

Hur vi samlar in data

 

Vi samlar in och behandlar data som:

  • Vi erhåller av kontaktpersoner hos våra uppdragsgivare för våra undersökningstjänster för telefoni och epost. Dessa personer är alltid företrädare för de anställdas arbetsgivare.
  • Vi erhåller av kontaktpersoner hos våra uppdragsgivare för insamling av frågeformulärssvar i personal- eller kundundersökningar.
  • Deltagare i studier för forskning och produktutveckling själva matar in i vårt undersökningssystem via frågeformulär.

 

Vad vi använder data till

 

För att behandla data måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att vår behandling av data ska vara laglig, krävs det att den a) är nödvändig för att fullgöra avtalet med våra uppdragsgivare b) behandlingen av data får också göras efter en intresseavvägning eller c) sedan samtycke har lämnats till behandlingen.

 

För att kunna tillhandahålla våra tjänster behöver vi behandla och hantera data. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar data och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta.

 

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar data för att hantera och leverera beställningar i enlighet med gällande avtal och för att tillhandahålla våra tjänster. Vi behandlar även data för att hantera fakturor och betalningar.


Rättslig grund: Fullgörande av avtal

 

Annan kommunikation om tjänster

Vi behandlar även data i samband med annan kommunikation, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt i frågor angående våra tjänster.


Rättslig grund: Berättigat intresse (kunddata)

 

Direktmarknadsföring

Vi behandlar data av typen kontaktuppgifter för att direkt via telefon och e-post kunna marknadsföra våra tjänster.


Rättslig grund: Berättigat intresse (kunddata)

 

Hur länge vi sparar data

 

Vi sparar aldrig data längre än vi behöver för att uppfylla vårt åtagande. Vi går löpande igenom vår databas och tar bort eller anonymiserar kontakter som inte visar ett intresse. Data sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

 

När uppgifterna inte längre behövs för det syfte som de en gång samlades in för raderas de. Oftast efter tre-fyra månader men maximalt ett år efter avslutad kundrelation, men med undantag. För dessa undantag anser vi inte att våra kundförhållanden har upphört efter ett år, då våra uppdrag ofta upprepas med relativt lång ledtid emellan. Undantag gäller även för sådant underlag som måste sparas enligt bokföringslagen.

 

Till vem vi lämnar ut data

 

Vi kan komma att lämna ut data till underleverantörer som behandlar data för vår räkning.

 

Inom områdena drift av servrar och support och underhåll av systemet Survey Manager anlitar vi underleverantörer för att kunna leverera våra tjänster. Det innebär att även de behöver viss information om våra kunder. Dessa parter får dock inte använda data för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

 

Överföring av data till en leverantör i ett tredje land görs aldrig.

 

Hur vi skyddar data

 

Vi hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

 

Åtkomst till data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Kryptering av data sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus.

 

Rätt till tillgång

 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Profitel. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen till oss (för kontaktuppgifter, se nedan). Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas.

 

Rättigheter i övrigt

 

Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller icke komplett information om dig själv kan du begära rättelse. Du har även rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Om du anser att data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 

Rätt till dataportabilitet

 

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Profitel, få ut data som du har lämnat till oss för att använda dem på annat håll (portera). Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till databehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster enligt ingått avtal. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

 

Kontaktuppgifter

 

Om du har frågor eller synpunkter gällande Profitels integritetspolicy eller vår informationshantering, eller vill att vi delger dig vilka uppgifter vi har samt om du vill uppdatera uppgifter eller att vi raderar dina uppgifter från vår databas, vänligen kontakta oss:

 

Profitel AB

Östra Hästskobacken 7B

443 32 Lerum

Telefon: 031-40 30 90

Övrig info

Kontakta oss gärna om du vill ha ytterligare information!